PRESENTACIÓ: "LA PISSARRA DIGITAL A L'AULA DE CLASSE"

La PISSARRA DIGITAL A L'AULA DE CLASSE, entesa com un ordinador connectat a Internet que projecta en gran format les seves pantalles amb un videoprojector, es converteix en una poderosa i versàtil eina TIC que vehicula una part de l'acció docent i dels aprenentatges dels estudiants. A partir de la seva funció de mostrar col.lectivament tot tipus d'informació disponible (a Internet, a la intranet de centre, en un disc), alumnes i professors poden VEURE CONJUNTAMENT I COMENTAR qualsevol material que hagin preparat o que hagin trobat a Internet ("mass media digital", recursos didàctics, webs temàtiques, webs docents, portals...)

Tenir una PD a l'aula de classe es disposar d'un "LLIBRE" MULTIMÈDIA QUE HO TÉ (quasi) TOT i d'un SISTEMA DE PROJECCIÓ/COMUNICACIÓ que permet que TOTA LA CLASSE pugui veure el seu contingut (o altres materials que professors i alumnes preparin).

Davant l'evidència del potencial de renovació metodològica i innovació pedagògica d'aquest sistema tecnològic, especialment quan el professorat rep una adequada formació en models d'ús didàctic de la pissarra digital, el Grup de Recerca de Didàctica i Multimèdia (DiM) de la UAB http://dewey.uab.es/pmarques/dim/, amb el suport del DURSI de la Generalitat de Catalunya, va a desenvolupar una recerca adreçada a identificar les millors formes d'utilitzar les pissarres digitals a les aules de classe i a difondre el seu ús habitual entre el professorat.

La recerca es desenvoluparà entre gener i maig del 2005 i hi participaran uns 200 professors de tots els nivells educatius. La formació del professorat consistirà en 3 seminaris, que s'impartiran en 10 centres de Catalunya que actuaran com a "centres pilot" de la recerca.

El professors que participin a la recerca cal que tinguin alguna PD en el seu centre, s'hauran de comprometre a assistir als 3 seminaris (un de formació i 2 de seguiment/orientació del seu ús didàctic) en algun dels "centres pilot" i faran un mínim de 6 classes amb suport PD al llarg del curs. En els seminaris de seguiment lliuraran dos breus qüestionaris explicatius del seu ús de la PD.

Els "centres pilot", on s'impartiran els seminaris, seran centres en els que hi haurà un fort compromís del seu professorat (mínim 10 persones) en experimentar la PD. Cada centre pilot tindrà assignat un "tutor de centre" que s'encarregarà d'organitzar els seminaris i assessorarà els seus professors.

Esperem també la col.laboració del professorat en l'elaboració d'unes Enciclopèdies Virtuals en català. Es tractarà de que quan trobin alguna web d'alt interès la referenciïn en un formulari on-line que anirà farcint una base de dades gratuïta de "bons recursos en català"

LA PISSARRA DIGITAL A L'AULA DE CLASSE. Expedient 2004ARIE00059. Convocatòria d'Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal i no formal (ARIE). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR - DURSI - Generalitat de Catalunya


BREU RESUM DEL PROJECTE

A partir de la cerca d'un col.lectiu de 100/200 professors de centres CEIP y IES (públics i privats) de tot Catalunya que puguin disposar de PISSARRA DIGITAL (PD = ordinador + Internet + videoprojector) A L'AULA DE CLASSE (fixa o móbil) i vulguin participar en la recerca...

... es tracta de proporcionar-los una formació tècnico-didàctica sobre la PD i les seves possibilitats educatives, posar a la seva disposició recursos multimèdia de suport, oferir assessorament continuat al llarg de tot el curs i...

... fer un seguiment de l'ús que facin de la PD amb els seus alumnes a les classes, amb la intenció d'identificar les pràctiques docents més eficaces i innovadores amb la PD.

I per a fer això...

- La recerca es centralitzarà en 10 centres, on es farà un seminari inicial de formació tècnico-DIDÀCTICA en l'ús de la PD i 2 seminaris de seguiment (on es recollirà informació dels professors). Un investigador farà a cada centre aquests seminaris: serà el seu "tutor de centre"

- Per a recollir la informació utilitzarem els següents instruments:

- Una enquesta sobre la formació inicial de cada professor (es lliurarà al seminari formatiu inicial).
-
2 INFORMES GLOBALS (un de cada per cada seminari de seguiment)
-
Un FULL DE RELAT
- Observació directa a les aules
- Valoració final o entrevistes
als professors i alguns estudiants.

- També tindrem una WEB PORTAL i una llista telemàtica

- Elaborarem vídeos amb models d'ús didàctic de la PD i començarem 80 Enciclopèdies Virtuals de recursos didàctics de suport en català.

El projecte s'emmarca d'una banda en el paradigma sociocrìtic de recerca educativa, ja que pretén la innovació i millora de les metodologies didàctiques dels 200 professors mitjançant uns processos de recerca-acció. Per altra banda, des d'una perspectiva tècnico-etnogràfica (a partir de qüestionaris, entrevistes i observacions directes), vol identificar dades objectives sobre les aportacions de la PD a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.